top of page

Red Square จตุรัสแดง ใจกลางเมืองหลวงมอสโก

Red Square จตุรัสแดง ใจกลางเมืองหลวงมอสโก จตุรัสแห่งนี้ จริงๆแล้วไม่ได้มาจากการที่อาคารทางสีแดง แต่แปลความหมายจากภาษารัสเซียคำหนึ่งคือ Красная หรือในภาษาอังกฤษคือ Krasnaya ซึ่งแปลได้ว่า ทั้งที่มีความสวยและแดงระเรื่อ

จตุรัสแดง ยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารเซนต์เบซิล และสุสานวลาดิมีร์ เลนินอีกด้วย


พระเจ้าอีวามมหาราช ทรงรับสั่งให้สร้างจตุรัสแหง่นี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพระราชวังเครมลิน

ต่อมาในสมัยของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 มหาวิหารเซนต์เบซิล มหาวิหารที่ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจัตุรัสแดงในปัจจุบันก็ได้ถูกสร้างขึ้น


</