top of page

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองเชียงใหม่


พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์)
พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์)

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ฯ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นประดิษฐานพระสิงห์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา


พระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเชียงใหม่ ตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 700 โดยกษัตริย์ลังกา 3 พระองค์และพระอรหันต์ 20 รูป เป็นผู้สร้าง พ.ศ. 1931 พระเจ้า แสนเมืองมา ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานที่วัดลีเชียงพระ (วัดพระสิงห์) ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพระวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เทศกาลสงกรานต์ทุกปีมี พิธีอาราธนาอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ออกแห่ ให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการบูชา เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน

พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์)
พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์)

พญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่ราชวงศ์มังราย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1888 ขั้นแรกให้ก่อสร้างเจดีย์สูง 23 วา เพื่อบรรจุพระอัฐิของพญาคำฟู พระราชบิดา ต่อมาอีก 2 ปี จึงได้สร้างพระอาราม เสนาสนวิหาร ศาลาการเปรียญ หอไตร และกุฏิสงฆ์ เมื่อเสร็จเรียบร้อย ทรงตั้งชื่อว่า "วัดลีเชียงพระ"ต่อมาประมาณ พ.ศ. 1943 เจ้ามหาพรหม กษัตริย์เมืองเชียงราย ได้อัญเชิญ พระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์ ซึ่งได้มาจากเมืองกำแพงเพชร นำมาถวายพญาแสนเมืองมากษัตริย์เชียงใหม่ พญาแสนเมืองมาได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์ประดิษฐานไว้ที่วัดลีเชียงพระประชาชนจึงเรียกวัดลีเชียงพระว่า"วัดพระสิงห์" นับตั้งแต่นั้นมา

พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) (จำลอง)
พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) (จำลอง)

จุดสนใจ สักการะพระพุทธสิหิงค์ ชมซุ้มประตูโขง และจิตรกรรมฝาผนัง

โดยปกตินั้น วัพระสิงห์จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมวัด ระหว่างเวลา 08:00-17:00น แต่เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ หรือ งานปี๋ใหม่เมืองทางวัดได้เตรียมการทำพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ แห่เพื่อทำการสรงน้ำสืบสานปตามระเพณีดั้งเดิม
โอกาสนี้เชฟโอได้เข้าบันทึกภาพ ภายในอย่างใกล้ชิด ถือว่าเป็นบุญในครั้งนี้

อาสนสงฆ์